حملە شیمیایی جبهة النصره به شیخ مقصود

جمعیت حقوق بشر کوردستان: طبق گزارشات رسیدە از غرب کوردستان گروە تروریستی جبهة النصره با هم پیمانانِ جهادیش، درحمله به محله کورد نشین شیخ مقصود حلب از سلاح شیمیایى استفاده کرده‌اند.

جبهة النصره به همراهى هم پیمانانش کە یکی از آنان گروەصلاح الدین است در حمله به محله شیخ مقصود سلاح شیمیایى بکار بردند. این جریانهای تروریستی که از سوى دولت ترکیه و عربستان سعودى حمایت مالى و تسلیحاتى مى شوند از سلاح شیمیایى در برابر گروەهای مقاومت کوردستان استفادە کردەاند.

هم زمان نیروهای دولت ترکیە از مناطق عزاز و کانى دل (جرابلس) وارد خاک غرب کوردستان شده و تا این لحظه چندین بار بە نیروهای یگانهای مدافع خلق ، یگانهای مدافع زنان و یگانهای سوریە دمکراتیک حملە کردەاند.

در پی حملەی گروە جبهة النصرە که از سوى دولت ترک حمایت مى شوند چندین شهروند کورد کشتە شدە و عدەی زیادی مجروح شدەاند.

این درحالیست کە قرار آتش بس در سوریه برای بهتر شدن اوضاع وتوقف جنگ اعلام شدەبود.
ولی دولت ترک وگروەهای وابستە بە آن چندین بار بە خاک غرب کوردستان حملە کردە وعدەای از هم وطنان کورد را شهید کرده‌اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان
14.03.2016