خودکشی دختر جوان در شهر سردشت

بر اساس اطلاعات رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان: روز پنج شنبه ۹ آذر ۱۳۹۶ خورشیدی یک دختر جوان با مشخصات، “شعله زربان” فرزند محمد ساکن شهر سردشت در شرق کوردستان  دست به خودکشی زده و بدین سبب جانش را از دست میدهد.

علت خودکشی این دختر جوان مشکلات خانوادگی بیان شده است.

قابل ذکر میباشد که: به دلیل نبود قانون مشخص از سوی حکومت جمهوری اسلامی ایران و نبود مراکز ویژه در خصوص حمایت از زنان و دخترانی که دچار آسیبهای اجتماعی وخانوادگی شده اند، از عوام اصلی بروز چنین حوادثی مانند خود سوزی وخودکشی زنان به شمار می آید.

جمعیت حقوق بشر کوردستان