افزايش و تداوم فشار و بازداشت شهروندان شهر سنه

به گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان ، در هفته گذشته نيروهاى لباس شخصى اطلاعات جمهورى اسلامى ايران اقدام به بازداشت و تعقيب و احضار شهروندان شهر كردند.
در گزارش آمده كه ، در هفته گذشته ” نعيم محمدپور” در شهر سنه دستگير شده و تا لحظه هيچ اطلاعى از او در دست نيست.
شاپور مورادى ، اسعد محمدى به اطلاعات شهر سنه احضار شده اند و محمد أمين كنعانى از چنگ نيروهاى اطلاعات طى حمله اى كه براى بازداشت نامبرده انجام گرفته بود فرار كرد و تا اين لحظه از سرنوشتش اطلاعى در دست نيست.
چند روز قبل نيروهاى اطلاعات ايران در اقدامى به منظور بازداشت اكبر گويلي به منزل نامبرده حمله برده و مورد تفتيش قرار دادند و به خانواده اش با تهديد گفته اند كه دو سال ديگر هم مخفى شود او را بازداشت خواهند كرد.

جمعيت حقوق بشر كوردستان