ممانعت از مرخصی زندانی سیاسی کورد در زندان میناب

کمال شریفی زندانی سیاسی کورد به دلیل بیماری در شرایط جسمی نابسامانی بسر میبرد و در معرض خطر قطع پا قرار دارد.
بنا به گزارش رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان زندانی سیاسی کورد”کمال شریفی” با حکم سنگین 30 سال زندان در تبعید و بدون مرخصی، ملاقات و حقوق قانونی، زندان می باشد، نامبرده در حال حاضر 10 سال از حکم 30 ساله زندان خود را در زندان میناب سپری کرده است.
کمال شریفی به دستور دادستان پرونده حتی حق استفاده از روشنایی و تلویزیون را هم ندارد به همین دلیل قدرت بینایی خود را از دست داده است. به گفته پزشک بهداری زندان میناباین زندانی سیاسی کورد، به جهت بیماری باید سریعا تحت عمل جراحی پا قرار گیرد. در غیر اینصورت پای وی را باید قطع کرد. نامبرده به اتهام همکاری و ارتباط با یکی از احزاب کورد اپوزیسیون بازداشت شده بود.
لازم به ذکر است که، اداره اطلاعات و دادستان پرونده تاکون با انتقال کمال شریفی، به بیمارستان خارج از زندان جهت مداوا ممانعت میشود.
جمعیت حقوق بشر کوردستان