جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

عدم پرداخت دستمزد ۴ ماهه‌ی کارگران شهرداری کامیاران

طبق گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، کارگران شهرداری شهر کامیاران از توابع استان سنە چهار ماە است کە حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده‌اند.

کارگران شهرداری متشکل از دو گروە مشخص هستند و بە کارگران شهرداری فضای سبز و خدمات شهری شناختە شده‌اند و بیشتر افراد مشغول در این شغل پرمشقت، با قراردادهای ۶ ماهە و یک سالە با پیمانکاران شهرداری قرارداد می‌بندند. خدمات شهری شهرداری‌ها بە بخش (خصوصی) واگذار شدەاند و اکثراً شامل بیمە و خدمات درمانی نمی‌شوند.

همین مورد هم بیمی مضاعف را برای کارگران به وجود آورده است. چون به شیوه قراردادی مشغول به کار هستند. از بیم بیکار شدن و تمدید نکردن قراردادها به کار خود ادامه داده و اعتراضی به وضعیت موجود را بروز نمی‌دهند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

کشتار زنان در کوردستان

تداو قتل عام کوردها از سوی حاکمیت ترکیە

بازداشت ٢ رانندە کامیون در سنە