عدم پرداخت ۷ ماهه‌ی معوقه‌های مزدی کارگران شهرداری مریوان 

بر اساس گزارش‌ها رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان: کارگران شهرداری شهر مریوان بیشتر از ۷ ماه حقوق خود را دریافت نکرده‌اند مسئولین شهرداری و اعضای شورای شهر نیز تاکنون هیچ پاسخی به تقاضای کارگران نداده‌اند و همگی علت اساسی این مشکلات را بە ریس شهرداری و اعضای قبلی شورای شهر مریوان برمی‌گردانند.

در این مدت کارگران شهرداری مریوان بە علت تعویق حقوقشان از سوی شهرداری در مقابل فرمانداری شهر مریوان دست بە تجمع اعتراضی زده و تهدید کردند در صورت پرداخت نشدن معوقه‌های مزدی‌شان به سرکار برنمی‌گردند. ولی با تهدید کارگران و وعده اینکە مشکلاتشان را حل خواهند کرد کارگران را مجبور به بازگشت و ادامه کارکرده‌اند.

لازم به ذکر است؛ کارگران شهرداری مریوان همگی به‌صورت قراردادی و ۶ ماهه مشغول کارشده‌اند بدین دلیل که شامل مزایای کاری نشوند و نتوانند در دادگاه و از طریق قانونی خواستار حقوقشان شوند.

این کارگران هیچ‌گونه منبع درآمد دیگری ندارند. دیرکرد در پرداخت دست مزدشان تأثیر مستقیم بر زندگی خود و خانواده‌هایشان دارد و باعث می‌شود که هزاران کودک خانواده کارگران ترک تحصیل کنند و برای امرارمعاش به خیابان‌ها روی بیاورند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان