جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

انفجار مین در شرق کوردستان بازهم قربانی گرفت

 بر اساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان ،”نجم الدین قادری”جوان ۲٨ سالە ساکن بانە در مناطق مرزی بانە (ساردآب)در روز جمعە مورخ ۲۱ مهر ماە ۱۳۹٦خورشیدی وبر اثر انفجار مین بەجا ماندە از جنگ ایران وعراق پای خود را ازدست داد.
شایان ذکر است کە پس از ۲ونیم دهە بەپایان رسیدن جنگ هنوز مینهای کاشتە شدە در شرق کوردستان قربانی میگیرند.
آمار قربانیان در نیمه اول سال ۱۳۹٦خورشیدی ۲۳نفر بودەاند کە از این تعداد ۳کشته وبیست زخمی ویک کودک ۱٤ساله و۳کولبر درمیان قربانیان بودند. ایران از امضای پیمان (آتاوا)سرباز میزند واهمیتی بە روز جهانی شناخت خطرات مین وبرنامە مستمر برای آگاه سازی مردم نمیدهد، وتا حد امکان از این مناطق برای مبارزە با کولبران وکاسبکاران شرق کوردستان استفادە کردە واین مناطق را به عنوان سازو کار دفاعی از مرزها میداند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

بوکان؛ بازداشت و بازجویی یک شهروند توسط نیروهای امنیتی

صدور حکم برای سه زندانی کورد طی روزهای گذشته دادگاه نظامی جمهوری اسلامی در اورمیه

بانه/ مجروح شدن یک کولبر بر اثر شلیک مستقیم نیروهای نظامی ایران