ممنوعیت عبور ومرور در ۱۵ روستای آمد در شمال کوردستان

در پی گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان ،به خاطر انجام عملیات نظامی ارتش ترکیه، در ۱۵ روستای شهر فارقین در آمد ممنوعیت عبور ومرور اعلام شد.
مرکز خبری روژنیوز در این زمینه اشاره کرده است که استاندارد شهر آمد از ساعت ۶صبح امروز در ۱۵ روستا تا زمان نامشخصی ممنوعیت عبور ومرور اعلام کرده است.
ممنوعیت رفت وامد شهروندان به خاطر عملیات نظامی ارتش ترکیه است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان