فعال کارگری جلیل محمدی بازداشت شد

طبق گزارشی کە بەدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است .امروز ۱۷ اسفند حوالی ساعت ۲ بعدازظهر نیروهای امنیتی شهر سنندج با یورش به منزل فعال کارگری «جلیل محمدی »او را دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل کردند.

لازم بە یادآوریست کە «جلیل محمدی» یکی از فعالین کارگری در سنندج است.

وی در روز چهارشنبه ١٧ دی ماه  ١٩٩٠  توسط مامورین وزارت اطلاعات بە بهانە اینکە او و چند کارگر دیگر در صدد ایجاد تشکل های کارگری در سنندج هستند، به منزل این فعال کارگری یورش برده و اقدام به تفتیش منزل او نمودند.

با توجه به اینکه جلیل محمدی در آن زمان در شهرستانهای همجوار مشغول به کار بود، مامورین اطلاعاتی در پاسخ به خانواده وی علت این اقدام  را نیاز به گرفتن پاره ای از توضیحات در مورد جلیل محمدی ذکر کرد ە بودند.

لازم بە ذکر است کە جلیل تابحال سە بار توسط ینروهای امنیتی انتظامی بازداشت شدە و مدتهای طولانی بدونە اینکە دادگاهی شود  در بازداشت بسر بردە است. یک منبع اگاە بە جمعیت حقوق بشر کردستان گفت کە خانوادە جلیل بیشتر روزگار خود را در جلو زندان سنندج سپری کردەاند.

تا زمان نشر این خبر هیچگونە اطلاعی از وضعیت جلیل محمدی و محل نگهداری وی در دست رس نیست.

جمعیت حقوق بشر کردستان
07.03.2016