وزارت خارجه آمریکا: دولت ایران به سرکوب اقلیتهای ملی و مذهبی ادامه می‌دهد

بر اساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کردە است کە جمهوری اسلامی ایران همچنان بە سیاست سرکوب و حذف اقلیتهای ملی و مذهبی ادامە میدهد، سیاستی کە بە ناامن شدن مناطق ملی مانند شرق کوردستان و بلوچستان منجر شدە است، بە همین دلیل از شهروندان خود خواستە است بە ایران و این مناطق کە سیاست های جمهوری اسلامی ایران ناامنی را در انها زیاد و تشدید کردە است، سفر نکنند.

وزارت خارجه آمریکا گفته است «دولت ایران به سرکوب اقلیتهای مذهبی و گروه‌های ملی از جمله مسیحیان، بهایی‌ها، عربها، کردها، آذریها در ایران ادامه می دهد».

جمهوری اسلامی ایران هموارە سیاست ارعاب و گسترش تنش را دنبال کردە و با سیاست های ضدبشری خود مناطق ملی مثل شرق کوردستان، بلوچستان و دیگر مناطق ملی را ناامن کردە است.
کشتار کولبران، بازداشتهای فلەای، تشدید و گسترش حضور نظامیان در شهرهای شرق کوردستان، تنها موارد کوچکی هستند کە حکومت ایران باتمسک بە انها سعی در ناامن کردن کوردستان کردە است.
جمعیت حقو بشر کوردستان