جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

وزارت خارجه آمریکا: دولت ایران به سرکوب اقلیتهای ملی و مذهبی ادامه می‌دهد

بر اساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کردە است کە جمهوری اسلامی ایران همچنان بە سیاست سرکوب و حذف اقلیتهای ملی و مذهبی ادامە میدهد، سیاستی کە بە ناامن شدن مناطق ملی مانند شرق کوردستان و بلوچستان منجر شدە است، بە همین دلیل از شهروندان خود خواستە است بە ایران و این مناطق کە سیاست های جمهوری اسلامی ایران ناامنی را در انها زیاد و تشدید کردە است، سفر نکنند.

وزارت خارجه آمریکا گفته است «دولت ایران به سرکوب اقلیتهای مذهبی و گروه‌های ملی از جمله مسیحیان، بهایی‌ها، عربها، کردها، آذریها در ایران ادامه می دهد».

جمهوری اسلامی ایران هموارە سیاست ارعاب و گسترش تنش را دنبال کردە و با سیاست های ضدبشری خود مناطق ملی مثل شرق کوردستان، بلوچستان و دیگر مناطق ملی را ناامن کردە است.
کشتار کولبران، بازداشتهای فلەای، تشدید و گسترش حضور نظامیان در شهرهای شرق کوردستان، تنها موارد کوچکی هستند کە حکومت ایران باتمسک بە انها سعی در ناامن کردن کوردستان کردە است.
جمعیت حقو بشر کوردستان

Related posts

زخمی شدن دو کولبر دیگر در شرق کوردستان

بازداشت چهار شهروند کورد اهل (پسو) از توابع پیرانشار

فیگن یوکسک داغ،رئیس مشترک سابق HDP خواهان حمایت از قربانیان زلزله کرماشان شد