یک شهروند کورد دراطراف سقز زخمی و یک کولبر در پیرانشهر بە قتل رسید

بە گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، چهارشنبه مورخ ۱۱ مردادماه سال ۱۳۹۶، نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران در سقز با شلیک مستقیم و بدونە اخطار قبلی به خودروی شخصی حبیب محبی کە باعث زخمی‌شدن وی شدند.
حبیب محبی از اهالی شهرستان مریوان بوده که در مسیر سقز به سمت روستای دوآب مورد هدف تیرندازی مستقیم نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت کە سپس توسط اهلی محل بە بیمارستان سقز انتقال دادە شد، ضمنا خودرو این شهروند نیز در شعلەهای اتش سوخت.

از طرفی دیگر یک کولبر کورد به نام جلال بالان فرزند محمد از اهالی روستای حجران از توابع پیرانشهر پس از پنج روز بستری بودن در بیمارستان مهاباد، جان خود را از دست داد.
جلال بالان در روز ۱۱ مردادماه در پی شلیک مستقیم نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران در پیرانشهر مجروح و به بیمارستان مهاباد منتقل دادە شده بود.
جمعیت حقوق بشر کورستان