بيكارى عامل رشد كلاهبردارى در ميان برخى از پیمانکارها در شرق كردستان

به گزارش خبرنگار جمعيت حقوق بشر كردستان از مهاباد پديده كلاهبردارى در ميان بعضى از صاحبكاران رشد افزاينده ايى داشته و اين افراد بدون مانع، به كلاهبرداريهاى خود ادامه ميدهند.

در اين ميان شركت آوا سازه مهاباد (شركت عرفان بتن) نام شناخته شده اى در ميان مردم مهاباد است. صاحب اين شركت با وجود ثروت فراوان ، آشكارا از نوشتن قرارداد كارى و بيمه ى كارگران و كارمندانش خوددارى مى نمايد و از دادن حقوق به كارگران و بعضى كارمندانش خوددارى مى كند.

خبرنگار ما درگفتگو با يكى از كارگران این پیمانکار از كلاهبرداريهاى وى سخن مى گويد. اين فرد كه نمى خواهد نامش آشكار شود مى گويد اين شركت با وجود ١٧ كارگر از دادن حقوق كارگران و كارمندان خوددارى مى نمايد و بعضى از اين افراد بعد از چند ماه كار بدون دريافت حقوق خود يا با دريافت ميزان بسيار كمى از حقوقشان، كارشان را خاتمه ميدهند و با توجه به فراوانى بيكارى ، كسان ديگرى بسرعت جايشان را ميگيرند. اين سوء استفاده بميزان زيادى با توجه به درصد بالاى بيكارى در بين قشر ضعيف جامعه صورت مى گيرد. لازم بذكر است كه اين شركت ماشينهايش را نيز بيمه نمى كند و سعى در پرداخت رشوه به پليسهاى جاده اى مى نمايد. فرد مصاحبه شونده اشاره نموده كه او با توجه به اينكه در مدت كارش فقط يك ماه حقوق گرفته و بقيه دوران كارش را پولى دريافت ننموده به كارش در اين محل ادامه نداده است و با وجود شكايت وى از اداره كار هنوز حقوق معوقه اش را دریافت نکرده است. او در مدت كارش شاهد شكايت كاركنان اين شركت بوده كه خواستار دريافت حقوقشان بوده ولى حقوقشان را دريافت ننموده يا بتعويق انداخته اند.

در تحقيقات انجام شده در مورد اين شركت مى توان به صراحت از سوددهى بالاى اين شركت خبرداد ولى صاحبكار مورد نظر سعى در سوء استفاده از شرايط بد اقتصادى جامعه بنفع خود و در جهت ثروت اندوزى نموده است.

جمعيت حقوق بشر كردستان