زنان و کردها و اهل سنت حق رسیدن به مقام وزارت در نظام جمهوری اسلامی را ندارند

در خبری کە جمعیت حقوق بشر کوردستان بە نقل از خبرگزارى زيتون که در گفتگو با دكتر صادق زيباكلام آوردەاست: جمهورى اسلامى که مانع از رسيدن زنان، كردها و اهل سنت به مقام وزارت مى شود انتقاد نمود.

در اين مصاحبه از اينكه در طول دوران عمر جمهورى اسلامى اين سه گروه جزو وزراء نبوده اند( بجز يك زن وزير در كابينه احمدى نژاد) انتقاد شده است و از اينكه در جواب اين انتقاد، بحث شايسته سالارى مطرح مى شود اين كه در ميان اين زنان و كردها و اهل سنت هم افراد تحصيل كرده و شايسته بسيار است و در ميان وزرا افراد نالايق مرد و شيعه كه دهها سال در ساختار قدرت نقش داشته اند فراوان وجود داشته است.

این در حالیست کە بیشتر آراء را زنان و سنیها بە ریاست جمهوری روحانی دادند . لازم به ياداورى است اين موضوع و تبعيض سيستماتيك حتى درانتخاب مقامهاى پايين تر مثل استاندارى، فرماندارى، رؤسا و مسئولين ديگر نيز وجود داشته و دارد. اينكه چرا استاندار سنه، يك غير بومى توسط روحانى گماشته شده و درانتقاد از اين مورد روحانى گفته فرد شايسته اى از بوميها نيافته و باوجود افراد بسيار لايق و تحصيل كرده در بين كردها از انتخاب آنها در مراكز قدرت بعمد خوددارى مى شود.

مثال ديگر انتخاب فرماندار غير بومى در مهاباد است كه با وجود فراوانى افراد تحصيل كرده بومى آنها را انتخاب نمى كنند. اينكه زنان سنى و كورد در اين ميان از ستم مضاعف برخوردار مى شوند نيز مورديست كه مخالف حقوق بشر است.

جمعيت حقوق بشر كردستان