تداوم اتش سوزى در جنگلهـاى شرق كوردستان

تداوم اتش سوزى در جنگلهـاى شرق كوردستان

بر طبق خبرى كه جمعيت حقوق بشر كوردستان دريافت نموده است، تاريخ ١٣٩٦/٠٤/٢٩ خورشيدى، در دو مناطق ديگر شرق كوردستان در استان كرماشان، كه يكى از ان دو مناطق جنگل، مراتع و چراه گاهـاى مربوط به روستاى “هـه لته” از توابع شهـرستان دالاهـو در استان كرماشان است و اتش سوزى هـنوز مهـار نشده و ادامه دارد.
هـمچنان ازسوى ديگر، اتش سوزى در جنگلهـا و مراتع مربوط به “مرودا” واقع در بلنديهـاى منطقه شهـرستان سرمست از توابع شهـرستان گيلان غرب ادامه داشته و بشدت در حال گسترش مى باشد.
بر اساس گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان، در دو محلى كه اتش سوزى ادامه دارد، نيروهـاى حكومتى ايران هـيچگونه اقدامى در جهـت مهـار كردن اتش سوزى به انجام نرسانده اند، و به هـمين دليل مدافعين زيست محيطى از ساكنان و شهـروندان محل درخواست نموده اند كه به محلهـاى اتش سوزى مراجعه كرده و در جهـت كنترل و مهـار ان تلاش نمايند.

قابل تأمل است كه هـر سال در هـنگام شروع فصل گرما، اتش سوزى در جنگلهـا و مراتع مربوط به جغرافياى شرق كوردستان نيز اغاز مى گردد.
در اين ارتباط، اقدامات و عملكردهـايى مشكوك بطور اشكار از سوى سپاه پاسداران جمهـورى اسلامى ايران، و يا از طريق نيروهـاى وابسته به انان انجام مى گيرد كه منجر به اتش سوزى (ترور اكوسيستم) در شرق كوردستان مى گردد.

بطور يقين، اين اتش سوزى هـا عواقب بسيار جدى و جبران ناپذيرى را به محيط زيست در شرق كوردستان وارد مى نمايد كه موجب از بين و ريشه كن شدن روند و پروسه ى طبيعى زيست محيطى كه شامل گياهـان، حيوانات و انسان مى باشد، در بر مى گيرد.

جمعيت حقوق بشر كوردستان