اسيد پاشى بر روى سه نفر در ايلام

بر اساس گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان ؛ مورخه ۲۷ ماه جاری ۱۳۹٦ خورشيدى، در شهـرستان ايلام واقع در شرق كوردستان، مردى ناشناس به روى سه نفر اسيد پاشيد كه حال مصدومان وخيم گزارش شده است.

به نقل از يك منبع اگاه، يك دستگاه خودروى پرايد مقابل يك مغازه ى مصالح فروشى توقف نموده و پس از ورود به داخل مغازه به روى صاحب مغازه و دو نفر ديگر اسيد پاشيده، سپس مجرم متوارى مى گردد.

گفته مى شود، اختلافات مالى و عدم پرداخت صورت حساب به فرد مصالح فروش، علت وقوع حادثه اسيد پاشى بوده است. قابل تأمل است، بحران و كريز اقتصادى در كشور ايران و هـمچنان در شرق كوردستان، به ميزان بسيار عميق و حادثه ساز مبدل شده، به طورى كه اثرات مخرب و ويرانگر اين پديده را در تمام حوزه هـاى جوامع ايران مى توان مشاهـده کرد و این در حالی است کە شرق کوردستان با وجود تبعیض‌های چند برابر بیشتر دامنگیر معضلات و مشکلاتی گردیده است که از فقر اقتصادی مردم سرچشمه می گیرد.

 

جمعيت حقوق بشر كوردستان