انتقال يك زندانى به سلول انفرادى جهت اجراى حكم اعدام درزندان شهر سنه

 طبق گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان ، روز سه شنبه ٢٠ تيرماه سال ١٣٩٦ شمسي ، يك زندانى به نام “عبدالله پيشكار ” اهل شهر سقز كه در زندان مركزى شهر سنه از شرق كوردستان زندانى ميباشد جهت اجراى حكم اعدام به سلول انفرادى منتقل شد.
نامبرده به اتهام قتل كه هفت سال پيش طى يك نزاع خانوادگى همسر دوم خود را به قتل رسانده بود به قصاص محكوم شد.
لازم به ذكر است ، كه در هفته هاى اخير موج كم سابقه اى از اعدام زندانهاى سراسر شرق كوردستان را در برگرفته و بسيارى از زندانيها در خطر جهت اجراى حكم اعدام هستند و همزمان امروز نيز دو زندانى با اتهامات قتل و حمل و نگهدارى مواد مخدر در زندان مركزى اورميه و همدان اعدام شدند.
جمعيت حقوق بشر كوردستان