ساخت و ساز پایگاهای نظامی در مناطق حساس تالاب زریبار مریوان

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران در چند ماە اخیر اقدام بە ساخت و ساز پایگاهای نظامی در نقاط حساس تالاب زریبار نمودەاند و سعی در هر چە بیستر نظامی کردن منطقە نمودەاند.

در گزارش امدە است کە سیاست از بین بردن زیستگاە طبیعی در کوردستان توسط جمهوری اسلامی ایران بە شدت افزایش یافتە است کە موجب نگرانی بسیاری از فعالان محیط زیستی شدە است.

در همین رابطە شورای هماهنگی انجمن‌های مردم‌نهاد مریوان، به‌عنوان اعتراض به این روند، طی نامه‌ای به فرماندار شهرستان مریوان مراتب نارضایتی خود را ابراز داشتە و در نامە خود اوردەاند کە در اواسط خردادماه، یکی از ارگان‌های نظامی مریوان (هنگ مرزی)، در داخل محدوده پناهگاه حیات‌وحش تالاب زریبار، بر روی تپه مشرف‌به آن، بدون حتی درخواست مجوز از محیط‌زیست و منابع طبیعی قبل از ساخت، اقدام به احداث ساختمانی چهار طبقه نموده است، که نشان از اوج بی‌توجهی به عرصه‌های طبیعی و اکوسیستم حساس و باارزش زریبار را دارد.

طبیعت زیبا و بکر شهرستان مریوان هر بار بە شیوەای سعی در تخریب دگرگونی مناظر زیبایش رادارند کە آتش زدن نیزارها و درختان بلوط و ساخت پالایشگاە نفتی در ساحل دریاچە زریبار بی تردید نمونەای از خروار این ادعا میباشد .

جمعیت حقوق بشر کوردستان