کولبری که هفته گذشته هدف گلولە قرار گرفتە بود،امروز جانش را از دست داد

براساس گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان،امروز جوان ۲۰ ساله اهل”نه لاس” سردشت در شرق کوردستان که برای تامین مایحتاج زندگی روزانه اش در مرز ساختگی مابین شرق و جنوب کوردستان به کولبری روی آورده بود،جانش را از دست داد.

“زورار محمدی” هفته گذشته در منطقه “کانی زرد” سردشت همراه چند کولبر دیگر توسط نیروهای جمهوری اسلامی ایران مورد هدف تیراندازی قرار گرفت و از ناحیه سر به شدت زخمی شد و امروز سه شنبه ۱۳ تیرماه ۱۳۹۶ شمسی پس از چند روز مقاومت در برابر مرگ،در بیمارستان شهر “مهاباد”در شرق کوردستان زندگی را بدرود گفت.
لازم به گفتن است که جمهوری اسلامی ایران به جای تامین شرایط کار برای شهروندان مناطق مرزی و بدون توجه به قوانین حفاظت از جان و کرامت انسانها و همچنین عدم اهمیت به کنواسیونهای بین المللی و سازمانهای حقوق بشری،هر روزه به شیوه ای غیر انسانی کولبران را هدف قرار داده و از بین میبرد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان