سالگرد بمباران شيميايى سردشت و اعتراض به كشتن كولبرها و از بين رفتن طبيعت شرق كوردستان

به گزارش خبرنگار جمعيت حقوق بشر كردستان امروز در سالگرد بمباران شيميايى سردشت صدها نفر با در دست داشتن پلاكاردهايى اعتراض خود را به كشتن كولبرها، اكوسايد جنگلهاى بلوط زاگرس و خشكاندن رودخانه زاب سردشت نشان دادند.

لازم به يادآوريست كه در روز ٧ تير ١٣٦٦ برابر با ٢٨ ژوئن ١٩٨٧ شهر سردشت مورد بمباران شيميايى توسط رژيم صدام قرار گرفته و ١١٨ نفر شهيد و هزاران نفر مصدوم شدند.

در مراسم سالگرد اين حادثه از سوى نهادهاى مدنى و با حضور چند هزار نفر، مردم با در دست داشتن پلاكاردها و نوشته هايى به زبانهاى كوردى، فارسى و انگليسى كشتار كولبرها و تخريب جنگلهاى شرق كوردستان و خشكانيدن رودخانه زاب را محكوم نمودند و با حركت بسوى محل اصابت بمبهاى شيميايى به كشتن ادامه دار كولبران و تخريب افزاينده محيط زيست كوردستان اعتراض نمودند.

مسئولين دولتى بجاى رسيدگى و توجه به اين اعتراضات،با خشونت مأموران اطلاعات و لباس شخصيها اين پلاكاردها را جمع آورى نمودند.

با توجه به اينكه رودخانه زاب سردشت دومين رودخانه بزرگ ايران است و حكومت در صدد انتقال آب آن به نواحى مركزى است،اين امر مردم سردشت و نيم ميليون نفر ساكنان حوزه آبريز زاب را دچار اكوسايد زيست محيطى مى نمايد.

كشتار عمدى كولبران نيز نشانه ى نقض ادامه دار حقوق بشر از طرف دولت در شرق كوردستان است.كولبرى بدليل بيكارى روز افزون مردم نواحى مرزى در شرق كوردستان و از جمله مردم سردشت و اطراف آن به شغلى براى بدست آوردن نان درآمده است و این در حالیست که هر روزه با شليك مستقيم نيروهاى دولتى به كولبران و کشته و زخمی شدن آنها موجب اعتراض گسترده مردم شرق کوردستان و نهاده های حقوق بشری بین المللی شده است.

 

جمعيت حقوق بشر كوردستان