پشتيبانى سنديكاى روزنامه‌نگاران كشور سوید از كانال تلويزيونى (ڕوناهی تی ڤی) Ronahi TV

بنا بە گزراش جمعیت حقوق بشر کوردستان, سنديكاى روزنامه نگاران سوید کە تصميم خود را مبنی بر مخالفت  با كمپانى يوتل‌سات فرانسه ابراز نمود، کمپانی یوتلسات بر  اساس خواست و تلاشهـاى حکومت تركيه نظر بر  بستن كانالهای تلويزيونی های کوردی داشت. در اين ارتباط مى توان به ” روناهـى تی وی  از كانال تلويزيونى که مركز پخش ان در كشور سوئد مى باشد اشاره کرد.
سنديكاى روزنامه نگاران سوئد اظهـار مى دارند، كه تلاشهـاى دولت تركيه براى اجراى سياستهـاى ديكتاتورى خود مبنى بر عدم ازادى بيان است، نه تنهـا كشور تركيه را تسخير نموده، بلكه به خارج ازمرزهـاى ان كشور و حتى به داخل كشورهای اروپا رسیده است، كه در انجام اين سياستهـاى ضد حق ازادی بیان و آزادی رسانەهای دولت تركيه منجر به تعطيل كردن كانال تلويزيونى كوردى نوروز تی وی در سال گذشته در سوئد گرديد.
اكنون اين خطر كانال روناهـى تی وی را هـم تهـديد به بستن مى كند.

در ادامه گزارش قيد شده، سنديكاى روزنامه نگاران كشور سوئد مصمم هـستند كه با تلاش جدى در مقابل سیاستهای دولت تركيه استقامت نموده، و مانع از تعطيل شدن پخش كانالهـاى تلويزيونى كوردى شوند، لذا خواستار ادامه پخش كانال روناهـى تی وی هـستند.
در ادامه اين سنديكا از دولت نوين فرانسه كه مالكيت بخش عمده اى از كمپانى يوتل سات را در اختیار دارد، درخواست مى نمايد بر چگونگى روند كار خويش با ژرفای بيشتر تلاش نمايند و از حمايت اقدامات ضد حقوق بشرى دولت تركيه ممانعت به عمل اورند.
هـمزمان اين سنديكا از دولت سوئد خواستار اتخاذ تصميم قاطع و صريح نسبت به اين مقوله شده است، و خواهـان انجام اقدامات اشكار و جدى براى ايجاد مقاومت و ممانعت در برابر خواستهـاى كشور تركيه شده است

جمعيت حقوق بشر كوردستان