تجمع اعتراضى كارگران اخراجى از كارخانه صبا پولاد زاگروس

به استناد خبرى كه جمعيت حقوق بشر كوردستان دريافت نموده است، در روز شنبه مورخ ١٣٩٦/٠٤/٠٣، تعداد ١٢٠ كارگر اخراج شده از كارخانه صبا پولاد زاگروس، مقابل اداره ى كار ، معدن و تجارت در چهـارمحال بختيارى تجمع نموده و جهـت اخراج از كار خود اظهـار نارضايتى كردند.

در گزارش امده، كه كارگران اخراج شده از كارخانه مذکور به اخراج شدن از كار و حرفه خود اعتراض نمودند، انان خواستار برگشتن به سر كار خود و هـمچنان گرفتن حقوق معوقه خويش شدند.

گفتنى است، صاحب كارخانه اظهـار نموده كه علت اخراج شدن كارگران را اضافه بودن تعداد انهـا و با دليل كم کردن هزینه توليد در كارخانه مى باشد، و از قرار معلوم صاحب كارخانه از چند روز پيش از اخراج كردن كارگران، اقدام به ارسال بيمه بيكارى انهـا به اداره تعاون و كار و رفاه اجتماعى كرده بود.
قابل ذكر است، كه سابقه كار اين كارگران در كارخانه صبا پولاد زاگروس واقع در شهـرك “سفيد دشت بروجن” ١٠ سال بوده، و بنا به گفته ى انان مسئوليت اداره ى خانواده هـاى حداقل سه نفرى را به عهـده داشته اند و با اخراج از کار توانای پراخت هزینه‌های خانواده‌ی خود را ندارند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان