احتمال بستە شدن تنهاکارخانە (خورشید زریبار) بزرگ و فعال کوردستان

طبق خبر رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان،۲۷ خرداد ۱۳۹٦ خورشیدی همە ماشینهای حمل و نقل شرکت خورشید زریبار کە تولید کنندە نوشیدنیهای استک (ISTAK) است . بە دستور و تصمیم ادارە تعزیرات جمهوری اسلامی ایران در سراسر ایران متوقف شدند.
طبق گفتە کارگران شرکت نامبردە ،اعلام کردەاند بغیر از هزینە گزاف تولید در سالهای اخیر انها تلاش کردەاند کە آن گارگاە تولیدی بستە نشود اما بر اساس چنین وضعیتی کە جمهوری اسلامی ایران برای این شرکت ایجاد نمودە آنها مجبور میشوند کە شرکت را ببندند.
در ادامە کارگران میگویند کە توقیف و مصادرە ماشینهای باربری و حمل و نقل آن شرکت در سراسر ایران باز میگردد ، بە درخواست مالی حکومت از آن شرکت بە مبلغ ٥۰۰ ملیون تومانجریمە و این در حالی است کە وثیقە ٥۰۰ ملیون در دادگا قرار دادە شدە است تا تصمیم نهایی صادر گردد، متاسفانە بدون تصمیم نهایی و بدون هیچ اخطار قبلی ماشینهای باربری و حمل و نقل آن شرکت توقیف شدەاند.
این در حالی است کە استانهای شرق کوردستان بە دلیل سیاستهای تبعیض گرایانە حکومت از شرکتهای تولیدی فاقد سهم و محروم میباشد و آمار بیکاری در استانهای شرق کوردستان چندین برابر از مابقی استانهای دیگر ایران بیشتر است و ملت کورد در شرق کوردستان مجبور هستند برای امرار معاش زندگی روزمرە خود بە مشاغل کاملا خطرناک مثل کولبری ،کارهایی کە کاملا خطرناک و هر روزە قربانی میگیرد روی آورند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان