جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

فشار بر زندانیان شهر “سنه” در شرق کوردستان پس از حملات اخیر تهران

طبق گزارشات رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان،در نتیجه حملات  تروریستی چند روز گذشته در تهران و بعهده گرفتن مسوولیت آن از سوی گروه تروریستی موسوم به داعش،برخی از مسئولان زندان مرکزی  جمهوری اسلامی ایران در شهر سنه بدون هیچگونه حکم قانونی، زندانیانی را که گرایشات مذهبی مختلفی دارند فارغ از اتهام و محکومیت آنها،مورد آزار و اذیت قرار می دهند.

در گزارش امدە است کە بسیاری از زندانیان مورد ضرب و شتم قرار گرفتەاند کە میتوان بە “ایوب قادرپناه”خبرنگار سابق صدا و سیمای بانه و “ارشاد فتاحی” هردو از ساکنان شهرستان  بانه که به اتهام قتل در زندان بسر میبرند اشارە کرد.

لازم به یادآوریست که دولت جمهوری اسلامی ایران پس از حملات گروه تروریستی داعش در تهران به بهانه های مختلف اقدام بە  ملیتاریزه کردن شرق  کوردستان و با تبلیغاتی  وسیع از طریق رسانەهای داخلی، سعی در بسیج کردن افرط گرایان شیعە جهت سرکوب ملت کورد کردە است و در همین رابطە نیروهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران  تاکنون نیز بیش از ۶۰ نفر از شهروندان کورد  را به اتهام ارتباط با گروههای سلفی بازداشت کرده است و این در حالیست که بسیاری از کارشناسان سیاسی بر این باورند کە نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران جهت پیشبرد سیاستهای منطقه ای از این افراد بهره برداری نمودەاند.

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

زخمی شدن یک کولبر در منطقە هنگەژال بانە

موسسە بیان بر آموزش زبان مادری تاکید کرد

حکومت ایران یک روزنامه نگار کورد را تهدید بە مرگ کرد