كاهش صادرات استان كرماشان در سال ١٣٩٥ و ١٣٩٦

كاهش صادرات استان كرماشان در سال ١٣٩٥ و ١٣٩٦

بر اساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان و بە نقل از خبرگزاریهای داخلی ایران، رئيس اتاق بازرگانى استان كرماشان از كاهش صادرات از مرزهاى استان کرماشان در شرق کوردستان خبر دادەاست.
كيوان كاشفى رئيس اتاق بازرگانى جمهوری اسلامی ایران در كرماشان پایتخت شرق کوردستان، از كاهش ٢٨-٣٠٪‏ صادرات و ادامه دار بودن اين كاهش تا كنون خبر داد.
وى بيان كرد كه اين كاهش ناشى از كاهش توليد كارخانه ها و صادر كنندگان استان نيست بلكه ناشى از مسايل مرزى و بسته شدن مرز پرويزخان است كه قبلاً شاهرگ صادرات به عراق بودە است.
كاشفى تأكيد كرد كه اكنون دولت مركزى عراق بين اقليم كوردستان و بخش عرب نشين خط حائلى ايجاد كرده كه باعث انتقال صادرات از طريق مرز سومار، مهران شده و اين امر باعث افت صادرات در كرماشان در سال ١٣٩٥ وادامه آن، تا كنون گرديده است .
بايد گفت با توجه به در صد بالاى بيكارى در استان كرماشان ( كه بيش از ٣ برابر مناطق ديگر است)، اين مسئله موجب بدتر شدن وضعيت اقتصادى اين استان و نشانه عدم برنامه ريزى حکومت جمهوریاسلامی ایران براى اين استان شرق کوردستان است .
سیاست و برنامەریزیهای جمهوری اسلامی ایران هموارە نگاە امنیتی داشتە و بە عمد سعی در عقب ماندگی شرق کوردستان کردە است.

جمعیت حقوق بشر کردستان