بازداشت هشت نفر کاسبکار بە اتهام نگهداری کالای قاچاق در دیواندرە

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است هشت نفر کە مشخصات انها اعلام نشدە است توسط هنگ ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران در دیواندەرە دستگیر شدند.

در گزارش آمدە است، سرهنگ آژنگ جانشین نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در استان سنە گفتە است کە تعداد٦٠ دستگاه گوشی تلفن همراه، ٦٠ هزار نخ سیگار، سه هزار و ٢٤٢ ثوب البسه زنانه و مردانه، یک هزار و ١٨٠ کیلو چای، ٢٨٨بسته تنباکو، ٤٥٠ متر پارچه و سه هزار و ٦٠٠ قلم بدلیجات قاچاق در دیواندرە کشف و در این رابطه هشت دستگاه خودرو توقیف و روانه پارکینگ شد و هشت متهم نیز دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.
کاسبکاران به افرادی گفته می‌شوند که برای کسب درآمد زندگی خود مجبور به حمل غیرقانونی اجناس با قاطر و یا خودرو بین دو طرف خط مرزی می‌شوند. کاسبکاران بیشتر در استان‌های اورميه ، سنە و کرماشان مشغول به کار هستند،آنها کالاهایی را در آنطرف مرز خریداری میکنند و به دلیل بیکاری و از روی ناچاری و در قبال درآمد ناچیز اقدام به خرید این کالاها و حمل آن از نقاط غیررسمی و بدون مجوز گمرکی می‌کنند کە پس از ورود این کالاها بە شهرهای شرق کوردستان توسط تجار ایرانی خریداری و بە مرکز ایران انتقال دادە میشود.
در این میان نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران کولبران و کاسبکاران را مورد تیراندازی قرار می‌ دهند و افرادی کە در مرزها کشتە و زخمی و یا دستگیر نشوند توسط نیروهای انتظامی در شهرستانهای شرق کوردستان دستگیر و روانە زندان میشوند و این در حالیست کە وضعيت معیشتی شهروندان شرق کوردستان بسیار اسف بار و حتی مسئولین جمهوری اسلامی ایران در شرق کوردستان بە آمارهای بیکاری بالای ٥٠ درصد و برخوردهای تبعیض آمیز و امنیتی بە شهروندان کورد اشارە کردەاند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان