تخریب ١٣ باب مغازه شهروندان سنه در ناحیه منفصل شهری “ننله” در شرق کوردستان

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است،شب گذشته ۱۱ خردادماه ۱۳۹۶،شهرداری”سنه” با در دست داشتن حکم قضایی اقدام  بە تخریب ١٣ باب مغازه شهروندان در  ناحیه منفصل شهری”ننله” کردە است و این درحالی بوده که اجناس فراوانی در این مغازەها وجود داشته است.

یکی از مغازەداران بە جمعیت حقوق بشر کوردستان گفت کە دیگر امکان زندگی در این اینجا برای ما وجود ندارد،کولبری میکنیم ما را مورد هدف تیراندازی قرار میدهند ، مغازە داری میکنیم مغازەها و اجناسمان را تخریب میکنند، تقاضای کار میکنیم مورد پذیرش قرار نمیگیرد،به جرم کورد بودن هرروزه مشکلات جدیدی گریبان ما را میگیرد چراکه زیر سلطە جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتەایم.

این مغازەدار اذعان داشت که برای  فراهم کردن وسایل مغازه پول قرض گرفته و با شرایطی که برایم درست کرده اند نه تنها قادر به پرداخت بدهی خود نمیباشم بلکه تهیه مایحتاج زندگی خانواده ام به خطر افتاده و این درحالیست که طبق قولنامه وسند معتبر این مغازە را خریده ام.

در ادامه گزارش آمده است که اداره اجرائیات شهرداری سنه عنوان کرده کە مکان ساخت این مغازەها جزو اراضی ملی محسوب میشوند و کارمندان شهرداری حکم قضایی جهت تخریب در دست داشتەاند اما نکته اینجاست که چرا شهرداری سنه در زمان احداث و یا پیش از آن، از ساخت این مغازه ها جلوگیری نکرده و آیا آن زمان جزو اراضی ملی نبوده اند؟

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان