تجمعات اعتراضی اصناف و بازاریان شهرستان “ماکو

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است اصناف و بازاریان شهرستان “ماکو” روز گذشته یکشنبە ۷ خردادماه ۱۳۹۶ در اعتراض به وضعیت شغلی و معیشتی خود،با بستن مغازه ها و اعلام اعتصاب در مقابل سازمان منطقه آزاد ماکو تجمع کردند و خواستار رسیدگی مسوولین به وضعیت موجود شدند.

در گزارش آمدە است کە بازاریان بە نامشخص بودن سیاستهای دولت در مقابل این منطقە تجاری معترض میباشند، آنها میگویند معلوم نیست چە قانونی اینجا رایج است،هر کسی برای خودش تصمیماتی میگرد ، یک روز اجازە میدهند کە تجارت خارجی انجام بگیرد و یک روز بازارچە را میبندند و اجازە ورد کالا نمیدهند.

یکی از بازاریان بە گزارشگر جمعیت حقوق بشر گفت:رشوە دادن بە مامورین گمرکی و شهرداری توان ما را گرفتە است. هر روز یکی درخواست رشوە میکند،مگر درآمد ما چقدر است کە باید هم  مالیات و هم رشوە بە ماموران دولت جمهوری اسلامی ایران پرداخت کنیم.

جمعیت حقوق بشر کوردستان