قطع ملاقات و مرخصى زندانيان شهر سقز به دليل امتناع از رأى دادن

قطع ملاقات و مرخصى زندانيان شهر سقز به دليل امتناع از رأى دادن

طبق گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان ،
روز گذشته يكم خرداد سال ١٣٩٦ ، بهزاد درخشانيان فرزند رئوف اهل صاحب از توابع شهر سقز در شرق كوردستان كه در زندان شهر سقز زندانيست و به علت عدم موافقت با مرخصى در پي درخواستهاى مكرر و نيز با توجه به توان مالى براى تأمين وثيقه نامبرده ناچار به دوختن دهان خود گرديد.

طبق گزارش رسيده ، زندانى بهزاد درخشانيان به دليل حمل بار قاچاق بازداشت و در حين دستگيرى از ناحيه پا و مهره هاى پشت دچار اسيب جدى گرديده و به معالجه در بيرون از زندان نياز فورى دارد.
ان دسته از زندانيانى كه از رأى دادن در انتخابات اخير امتناع كردند با تهديد انتقال به ديگر زندانهاى شهر هاى ديگر و يا با قطع ملاقات و مرخصى روبرو گردیدەاند .

جمعيت حقوق بشر كوردستان