دو نفر به اتهام فروش مرغ زندە  در سردشت هر کدام به تحمل دو ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است  دو نفر از دست فروش های کورد هر یک بە دوماە حبس تعزیری محکوم شدند

در گزارش امدە است کە ابراهیم محمد پور سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان سردشت  گفت: با اعلام جرم و شکایت این شبکه و برخورد قاطع مراجع قضائی ، دو نفر از عاملین فروش مرغ زنده هر کدام به تحمل دو ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

شهرستان سردشت کە از توابع استان ارومیە در شرق کوردستان است کە شاهد بیشترین تراژدیهای هولناک بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی ایران بوده است، از سویی قربانی بمباران شیمایی در جنگ ایران و عراق است و هنوز بیماران این فاجعەی انسانی درمان نشدەاند و از سوی دیگر شهروندان مورد خشم  و بی اعتنیایی مسئولین جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتەاند.

بسیاریاز فعالان مدنی در سردشت میگویند کە کولبری در مرزها تنها فرصت شغلی است کە دراین شهرستان وجود دارد. شغلهای کاذب  و خطرناک تنها گزینه ایست که مردم میتوانند با درامد ان امرار معاش کنند. با توجه به آمارهای سالهای گذشتە بیشترین کولبرها در منطقه ی سردشت توسط نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران  کشته و زخمی شدەاند. گروه دیگری از جوانان بیکار سردشتی   برای تامین مایحتاج زندگی خود بە کارهایی از جملە دست فروشی روی اوردەاند کە قوانین جمهوری اسلامی ایران بە انها اجازە این فعالیتهای اقتصادی را  نیز نمیدهد.

لازم بە ذکر است استان ارومیە  بنا بە آمارهای مرکز آمار ایران  در ردیف ششمین استان با  بیشترین درصد بیکاری  قرار دارد و این بە تعریفی دیگر یعنی ۲٥ استان در جغرافیای سیاسی ایران از استان ارومیە  از نظر بیکاری وضعیت بهتری دارند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان