نبود آب آشامیدنی برای شهروندان سنه و روستاهای اطراف آن در شرق کوردستان

بنا بە گزارشی که بە دست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است،بخشی از شهروندان سنه و روستاهای اطراف این شهر با مشکل نبود آب آشامیدنی مواجە هستند و در انتظار اجرا کردن وعدەهای توخالی مسئولین دولتی جمهوری اسلامی ایران  بسر میبرند.

روستاهای سەڵوەت ئاوا و بەرازان از جمله مکانهای دارای بیشترین معضلات زیست محیطی ازجملە نبود آب آشامیدنی و مکان جمع آوری زبالە ها میباشند.

روستای دولت آباد که در حدود ۱۰ کیلومتری شهر سنه واقع شده است و آب در این منطقه به وفور یافت میشود،در این روستا بە دلیل اینکە طرح جمع آوری زباله صورت نگرفته و در طبیعت(چشمه ها و رودخانه ها) و محل زندگی افراد  رها شده است بافت زیبا و سالم آنجا را به چالش کشیده و انواع بیماریها،جان این شهروندان را تهدید میکند.

نداشتن آب سالم قابل شرب و نبود امکانات و تاسیسات تصفیه آب در روستاهای سەڵوەت ئاوا و بەرازان بسیار مشهود است و با توجه به پیگیری مکرر این شهروندان باز هم با وعده های توخالی از جمله اختصاص بودجه های چند صدمیلیونی از طرف مسوولین استان کوردستان جهت رفع این مشکلات روبرو شده و همچنان پس از گذشت ٨ دورە انتخاباتی دامنگیر شهروندان این منطقە میباشد. شهروندان روستاهای مذکور در تاریخ ۱۳۹۴/۷/۱۱ نیز نسبت به تخریب محیط زیست و زمین های کشاورزی اطراف این  روستاها توسط سود جویان اقتصادی که با ساخت و سازهای صنعتی(کشتارگاه دام و طیور)و تجاری، باعث مشکلات بهداشتی و معضلات زیست محیطی میشوند به مسوولین و مقامات مربوطه  هشدار داده و خواستار رسیدگی به این موارد متعدد نقض حقوق شهروندی شده بودند اما با وجود اینکە در آنزمان بە آنها وعدە دادە شد کە بزودی پیگیری خواهند کرد اما تاکنون به هیچ نتیجه ملموسی دست نیافته اند.

در همین راستا بسیاری از شهروندان این منطقە معتقدند کە با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا،تمامی مسوولین،نماینده ها و مقامات منتصب به جمهوری اسلامی ایران در تلاشند تا با وعدە وعید های تو خالی رای مردم و حضورشان را در انتخابات مسجل کنند.

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان