حضور كم رنگ زنان در انتخابات شوراى شهـر و روستاى جمهـورى اسلامى ايران در شرق كوردستان و ایران

بر اساس گزارشهـاى رسيده به حقوق بشر كوردستان، طبق اخرين امار حضور زنان در انتخابات شهـر و روستاى جمهـورى اسلامى ايران در جغرافياى سياسى ايران تنهـا ٧٪‏ است كه اين امار در شرق كوردستان بسيار كمتر از اين است.

طبق امار و ارقام منتشر شدە از طرف ستادهای انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران در شرق کوردستان از مجموع ۴۷۱ داوطلب نام‌نویسی شده در انتخابات شورای شهر شهرستان اورمیه ١٨٧نفر از ثبت نام کنندگان زن هستند و از هشت هزار و ٩٧٠ نفری که در کل استان سنە  ثبت نام کرده بودند ٢٩٥ زنان داوطلب شده است. در استان کرماشان ٤٢٩ نفر زن و ٩ هزار و ٤٢٨ نفر مرد در این انتخابات ثبت نام کردند. همچنین درمجموع ٣ هزار و ٦٦ نفر داوطلب عضویت شوراهای اسلامی و شهر و روستا در استان ایلام تنها ٢٥٢ نفر از انها زن هستند ثبت‌نام کرده‌اند.

همچنین تعداد کل داوطلبان زن  در جغرافیای سیاسی ایران برای شوراهای شهر ٦ هزار و ٧٤٣ نفر و تعداد کل داوطلبان مرد برای شوراهای شهر ٤٨ هزار و ١٤٥ نفر است. همچنین تعداد کل داوطلبان زن برای شوراهای روستا ١١ هزار و ١٤٢ نفر و تعداد کل داوطلبان مرد برای شوراهای روستا ٢٢١ هزار و ٣٩٥ نفر است کە تقریبا ٧ درصد از داوطلبان میباشد.

زنان در واقع نيمى از جمعيت جامعه رابه خويش اختصاص داده و در انتظار رسيدگى و پاسخ به مطالبات انان كه هـر زمان پشت گوش انداخته شده، صورت مى گيرد. هـيچگاه مسائل و مشكلات زنان توسط مسئولین جمهوری اسلامی ایران  به طور جدى چاره يابى نشد، بلعكس فقر و بيكارى دامنگير جامعه و به ويژه زنان در جوامع ايران و باالخص در شهـرهـاى شرق كوردستان گرديد.

لازم بە ذکر است کەاين امار فقط اسامى انانى است كه براى اين انتخابات ثبت نام كوده اند، اما اشكار نيست كه  تا پایان انتخابات چند نفر از انان مورد تأييد واقع شوند. سیاستهای زن ستیزانە جمهوری اسلامی ایران را میتوان از بطن  سخنان اخیر على خامنه اى رهـبر جمهـورى اسلامى ايران  اشارە کرد کەدر ارتباط با حضور زنان در جامعه اظهـار نموده است. “خانه دارى” شأن اساسى زنان است و از عدالت جنسيتى در جامعه انتقاد کردە است.

 

جمعيت حقوق بشر كوردستان