عدم اختصاص كمك رسانى به استان كردستان در حادثه سيل  از طرف روحانى

بر اساس خبرهاى بدست آمده از رويدادهاى سيل در شهرهاى شرق کوردستان، مردم اين شهرها هيچ كمكى از طرف دولت دريافت نكرده اند و حتى  امکانت موجود در استان کوردستان نیز بە استانهای مجاور کە سیل ان مناطق را نیز در بر گرفتە بود اعزام شدەاند.

بنا بە گفتە سازمان پزشک قانونی شدت سيل در استان كردستان زياد و در اين حادثه ٥ نفر جانشان را از دست دادند.

شدت سيل در شهرها و روستاهاى نقده و اشنويه بسیار بیشتر از دیگر مناطق شرق کوردستان  بوده لذا درمسير اشنويه پيرانشهر باعث از بين رفتن پل ارتباطى پوش آباد گرديده است. عدم جادە سازی و پل سازی در استان کوردستان بە دليل عدم سرمايه گذارى و اختصاص ندادن بودجه و برنامه ريزى دولت بخصوص در شرق کوردستان موجب كاهش ميزان امنيت جانى شهروندان كورد شدە است.

در اين ميان مناطق مرزى مابین جنوب و شرق کوردستان  مثل اشنويه، سردشت بدليل استراتژيك بودن این مناطق  در فقر و عدم امكانات و بيكارى زياد و فقدان جاده هاى آسفالته و عدم توجه به موارد پيشگيرى در شهرسازى، در اين حوادث آسيب پذيرى بيشترى دارند.

جمعيت حقوق بشر كردستان