حزب دموكراتيك خلق ها (HDP) و اپوزسيون مخالف دولت تركيه ، سلامت همه پرسي حكومت تركيه را زير سؤال برده اند

حزب دموكراتيك خلق ها (HDP) و اپوزسيون مخالف دولت تركيه ، سلامت همه پرسي حكومت تركيه را زير سؤال برده اند

طبق گزارش هاى رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان ، نمايند گان حزب دموكراتيك خلق ها در مجلس تركيه به خبرگزارى فرات گفته اند كه آنان نتيجه رفراندوم روز گذشته در تركيه را به رسميت نشناخته و سخن از تقلب وسيع در جريان رفراندوم اشاره كرده و خاطر نشان كردند كه ٦٦٨ سند امضاء شده ناظران حزب دموكراتيك خلق ها ، با ادعاهاى رسانه هاى وابسته به حكومت تركيه منافات دارد. يكى از نمايندگان به نام “كايا” ديروز حكومت تركيه در رفراندوم شكست خورده دانستند
يكى ديگر از نمايندگان حزب دموكراتيك خلق ها به نام ” اردال آكسونگر” گفت: حدود دو و نيم ميليون رأى داراى مشكل را شناسايي كرده و به آراى حدود دو سوم صندوقها اعتراض دارند.
طبق گزارش رسيده ، به نظارت نهادهاى حقوق بشرى در شهرهاى شمال كردستان ، ” مرسين ، چاناكاله، جولمرگ و بسيارى ديگر از شهرها اجازه داده نشد ، به افرادى كه از جانب هيئت اتحاديه اروپا آمده بودند اجازه ندادند كه بر رفراندوم نظارت كنند. و حزب دموكراتيك خلق ها در جريان تبليغات براى تشريح نظراتشان با بيش از صدمورد بازداشت و تهديد مواجه شده اند.

لازم به ذكر است ، براى صحت ، سلامت و نظارت بر انتخابات و رسيدگي به دعاوي انتخاباتي توسط نهاد هاى حقوق بشرى و يا سازمانهاى بي طرف در مقام‏ قوه ناظر بر انتخابات صورت مي گيرد و در صورت تخلف، انتخابات را ابطال‏ مي کند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان