تصميم شهردارى مريوان در مورد ميوه فروشان دوره گرد، موجبات نارضايتى مردم شد

تصميم شهردارى مريوان در مورد ميوه فروشان دوره گرد، موجبات نارضايتى مردم شد.

بر اساس خبر رسيده به جمعيت حقوق بشر كردستان ، شهردارى مريوان ، به بهانه ى ممانعت از رفت و آمد، تصميم به جمع آورى دستفروشان دوره گرد شهر مريوان نموده است.
اين تصميم موجبات نارضايى ميوه فروشان مخصوصاً رانندگان ماشينهاى ميوه فروش را فراهم نموده و آنها به اين دليل جلوى شهردارى تجمع نمودند. اين رانندگان از شهردارى درخواست نموده اند كه محلى براى كار ميوه فروشى آنها در نظر بگيرد.
لازم بذكراست سياستهاى غلط جمهورى اسلامى باعث بروز مشكلات شديد اقتصادى در شرق كردستان شده كه اين مشكلات نيز دهها پيامد منفى بدنبال داشته و تا بحال دولت هيچ راه حلى براى اين مسايل نداشته و در برنامه هايش ندارد.

جمعيت حقوق بشر كردستان