حکم ۳ سال زندان برای هنرمند کورد در شمال کوردستان

حکم ۳ سال زندان برای هنرمند کورد در شمال کوردستان

طبق گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان, هفته گذشته دادگاه ترکیه در شهر نصیبین شمال کوردستان, برای هنرمند کورد”زارا دوغان”, حکم ۳سال زندان را صادر کرد.

گزارش حاکی از آنست که “زارا دوغان”به اتهام کشیدن تصاویر ویرانه های شهر نصیبین که بدست ارتش ترکیه صورت گرفته,مشمول این حکم شده است.

قابل ملاحظه میباشد که دولت ترکیه در سال گذشته, حملات گسترده ای علیه شمال کوردستان انجام داده و به همین سبب, باعث ویرانی بخشهای زیادی از شهرهای, “نصیبین”, “جزیر”, “شرناخ”,”سور آمد”, “فارقین”و همچنین روستاهای زیادی از توابع این شهرها در شمال کوردستان, شده است.

در جریان این حملات نیز صدها نفر از مردم عادی این شهرها کشته شده و صدها هزارنفر از ساکنین این مناطق از شهر و کاشانه خود کوچانده و دهها هزار خانه در این مناطق باخاک یکسان شدند.

شایان ذکراست که ابعاد جنایات و حملات دولت ترکیه بقدری گسترده و بزرگ بود که “بخش حقوق بشری سازمان ملل متحد”, دولت ترکیه را به اتهام قتل و عام وحشیانه و غیر انسانی مردم شمال کوردستان محکوم و در انظار جامعه جهانی رسوا نمود.

“جمعیت حقوق بشر کوردستان”