ي. پ. گ و ق. س. د هيچ موردى از نقض حقوق بشر در شمال سوريه ، مرتكب نشده اند

ي. پ. گ و ق. س. د هيچ موردى از نقض حقوق بشر در شمال سوريه ، مرتكب نشده اند

طبق گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان :
روز سه شنبه ١٤ مارس ٢٠١٧ شوراى حقوق بشر سازمان ملل متحد گزارش اخير خود را در مورد وضعيت حقوق بشر شمال سوريه منتشر كرد : يگانهاى مدافع خلق ” ي. پ. گ.” و نيروهاى سوريه ى دموكراتيك “ق. س. د” هيچ موردى از نقض حقوق بشر را مرتكب نشده اند.

اين گزارش در حالى منتشر ميشود كه دولت تركيه و همپيمانان مخالف خودمديريتى غرب كوردستان و شمال سوريه ، نيروهاى سوريه دموكراتيك ( ق. س. د) را به تغيير جغرافياى انسانى ، پاكسازى خلق عرب و ديگر گروهها و جنايت جنگى متهم مي كردند.

به نقل از گزارش شوراى حقوق بشر سازمان ملل متحد ، تركيه و هم پيمانان ( نيروهاى به اسم اپوزيسيون سوريه ) بر ضد مردم غرب كوردستان و شمال سوريه به ده ها جنايت جنگى مرتكب شده اند و طبق مدارك و دكومنت اين سازمان ، تركيه و نيروهاى وابسته به ان در نقض حقوق بشر و حتى جنايت جنگى در شمال سوريه دست داشته اند.

مورد مهم در گزارش سازمان ملل به اين شرح است ؛

در منطقه “منبج ” و سد تشرين تبهكاران داعش اقدام به مين گذارى در سطح وسيعى از منطقه كرده اند. و نيروهاى (ق. س. د) به استفاده از توان خود و حفظ حياط شهروندان عادى مردم اين مناطق را به مكانى أمن منتقل و پس از پاكسازى مناطق الوده به مين و تأمين امنيت جانى شهروندان انان را به روستاهاى خود برگردانده اند،

جمعيت حقوق بشر كوردستان