خطر تحویل پناهجوی سیاسی کورد در فنلاند به جمهوری اسلامی ایران

خطر تحویل پناهجوی سیاسی کورد در فنلاند به جمهوری اسلامی ایران
بنا به گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، “سلیمان ابراهیم پور” فعال سیاسی شرق کوردستان، بخاطر ظلم و ستم مراکز امنیتی جمهوری اسلامی،و همچنین حفظ جان، مجبور به ترک خانه و کاشانه ی خود شده و بمدت ۳سال است که آواره ی کشور فنلاند می باشد. نامبرده در این مدت چندین بار از آن کشور درخواست پناهندگی نموده است.

دادگاه فنلاند نیز نه تنها با اعطای پناهندگی سلیمان ابراهیم پور موافقت ننموده، بلکه حکم دیپورت و تسلیم کردن این فعال سیاسی کورد را به جمهوری اسلامی ایران صادر کرده است.
شایان ذکر است در صورتیکه نامبرده تحویل مقامات ایرانی شود، زندگی اش در معرض تهدید قرار خواهد گرفت.

جمعیت حقوق بشر کوردستان