زنگ خطر خودكشى زنان شرق كوردستان در روز جهانى زنان

زنگ خطر خودكشى زنان شرق كوردستان در روز جهانى زنان

افزايش قابل ملاحظه خودكشيها در بين زنان كورد شرق كوردستان  جاى بسى نگرانيست واين مسئله بايد مورد توجه فعالين حقوق بشر و زنان و فعالين مدنى شرق كوردستان قرار گيرد و به كنار گذاشته نشود.
در جامعه تحت ستم شرق كوردستان ، زنان كورد در سيستم و تحت تأثير قوانين غلط مردسالارانه و اعمال شده از سوى دولت جمهورى اسلامى ایران بشدت تحت فشار هستند و اين فشارهاى همه جانبه ى اجتماعى، اقتصادى، سنتى موجب افزايش نااميدى و بيماريهاى افسردگى، اضطراب، روانى گشته و باعث عدم سلامت زنان كورد كرديده است. مثالهاى واضح آن عدم توانايى در نگهدارى فرزند توسط مادر پس از طلاق و مرگ همسر بلحاظ قانونى، نداشتن اجازه ى رفت و آمد و سفربدون رضايت شوهر و خانواده، فقدان ايراد خشونت خانگى در قوانين ايران و عدم استقلال اقتصادى زنان و بيكارى زنان، عدم توانايى در جدايى از همسر. بر طبق آمار زنان در ايران تنها در١٣٪‏ از اقتصاد ايران سهم دارند و از ١٨ ميليون استخدامى موجود فقط ١٢،٩٪‏ يا ٢،١٦٠٠٠ زن و بقيه يعنى ٦٤٪‏ يا ١١,٥٢٠,٠٠٠مرد هستند.
در شرق كوردستان از ميان زنان سرپرست خانواده ٨٢٪‏ بيكار هستند و بعضى از آنها به اجبار به كار كولبرى و خدمتگذارى روى مى آورند.
حال با افزايش بيكارى و فقر در جامعه، طبيعى است كه خودكشيها بطور كلى افزايش مى يابند. در شرق كوردستان بدليل اينكه بيكارى حداقل ٣ برابر شهرهاى مركزى است وضع سلامتى جامعه نيز بطور مستقيم بدتر مى شود و فشارهاى مضاعف جنسيتى اين آمارها را افزايش ميدهند. در اخبارهاى اخير شاهد افزايش و تكرار بسيار اخبار خودكشى زنان كورد بوده ايم. اينكه دولت، فعالين مدنى و پزشكان و روانشناسان در سكوت از اين فاجعه ميگذرند و نگران نيستند جاى سوءال دارد.
چرا كه خودكشى حتى يك نفر نيز در جامعه غير قابل قبول و ” زياد” محسوب ميگردد و دولت و مقامهاى علمى و فعالين مدنى بايد در جهت پيشگيرى از خودكشيها بايد شروع به كار كنند و بيتفاوت نباشند. اين جانهاى گرفته شده در اثر خودكشى و خودسوزى، ناشى از عدم سلامت زنان عواقب تخريبى بر روح و روان اعضاى ديگر خانواده مخصوصاً فرزندان اين زنان دارد و تمام مسير زندگى آنها را تحت تأثير قرار ميدهد.
عدم احساس مسئوليت و فقدان عملكرد دولت در مقابل کوردستان بارها ديده شده و اينجا نيز دولت كاملاً به اين فاجعه بى اعتناست.
بنا بر اخبار سال گذشته ى جمعيت حقوق بشر كوردستان كه اخبار خودكشى ٤٤ زن را كه از اين ميان ٦ زن خودسوزى نموده اند ديده مى شود كه بيش از ٤ برابر خودكشى در مردان است. فقط در دو ماه اخير ١٠ زن خودكشى و ٢ نفر خودسوزى كرده اند كه از اين ميان ٥ خودكشى در يك هفته روى داده است. از بين اين ٤٤ نفر در اين اخبار، دو دختر ١٧ ساله، يك دختر ١٨ و ٣ دختر ١٤ ساله و يك دختر ١٥ ساله، ١ دختر ١١ و ١ دختر ١٠ ساله ديده مى شوند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان