روز «جهـانى زن» روزى نيست، براى تبريك گفتن به زنان!

بر اساس گزارش سازمان ملل وضعیت زنان، نگران کنندە و نقض حقوق زنان در سال‌های اخیر بیشتر از گذشتە شدە است. لذا جمعیت حقوق بشر کوردستان روز جهانی زن را بە عنوان روز هشدار بە نابرابری و بی‌عدالتی در جهان بشمار میاورد.

طبق آمارهای سازمان ملل متحد یک‌سوم از زنان سراسر جهـان، از خشونت در يك رابطه نزديك با مرد و خشونت جنسى در بخشى از زندگى خود را تجربه کرده‌اند. تنها در ٧٦ کشور جهان، قوانينى كه جرم و آزار و اذيت افراد به دليل گرايش جنسى يا جنسيتى را در دستور كار خود قرار می‌دهند.

تنهـا ٢٣٪‏ از نمايندگان پارلمان‌های جهـان زن هـستند.١٠٠ كشور، قوانينى وضع کرده‌اند كه زنان را وادار به محدودیت شغلى می‌کند. در ١٨ كشور، مردان حق‌دارند از اينكه زنان وابسته به خود يك شغل داشته باشند، جلوگيرى نمايند. میلیون‌ها نفر از دختران و زنان، از تعيين سرنوشت خود و كنترل بر زندگى خود محروم شده‌اند.

۵۰٪‏ از زنانى كه به قتل می‌رسند، به دست هـمسر كنونى و يا سابق خود كشته می‌شوند. براى زنان ۱۵ تا ۴۴ ساله، خشونت يك علت عمده مرگ و ناتوانى و معلوليت است. بيش از ۸۰٪‏ قربانيان قاچاق انسان‌ها، زنان هـستند.

در حال حاضر، بيش از ١٣٠ ميليون دختر و زن در بعضى از كشورهـا ناقص جنسى (به‌غلط ختنه ناميده) می‌شوند. هرسال قتل، تجاوز و يا به بردگى گرفته شدن هـزاران زن، فقط به دلیل اينكه آن‌ها زن هـستند.

طبق گزارش سازمان ملل جايگاه جمهـورى اسلامى ايران ازنظر تبعیض علیە زنان، از مجموع ۱۳۶ كشور، جايگاه ١٣٠م است.

قوانين و مجموعه مقررات حقوقى جمهوری اسلامی ایران عمدتاً مبتنى بر تبعيض جنسيتى است و منافع زنان كه نيمى از جمعيت انسانى را تشكيل می‌دهند را تحت سلطه مردان قراردادە است و مشکلات عمده‌ای را از جملە ازدواج‌های اجبارى، خودسوزی‌های ناشى از خشونت عليه زنان، قتل زنان و خودكشى دخترانى كه مورد تجاوز قرارگرفته‌اند را به وجود آوردە است.

در همین گزارش آمدە است کە روش خودسوزى شایع‌ترین روش خودكشى در ميان زنان كورد در شهـرهـاى شرق كوردستان است. ٣٠٪‏ از خودسوزی‌ها در استان ايلام و ٢٣٪‏ در كرماشان، رتبه‌های اول و دوم را در جغرافیای سیاسی ایران بە خود اختصاص دادە است.

در شرق كوردستان بيكارى به‌مراتب بيشتر زنان و خشونت‌های خانوادگى، قوانين و سيستم مردسالار ناشى از حكومت اسلامى كه سعى دارد زن را تابع مرد و كالاى جنسى وى نمايد باعث افزايش ميزان خودكشى زنان در كردستان شده است و اين خودکشی‌ها هيچ واكنشى در ميان دولتمردان جمهورى اسلامى ايجاد ننموده و اين نشان از ندادن ارزش و عدم توجه دولت به زنان كردستان است.

لذا جمعیت حقوق بشر کوردستان بر اساس قطعنامه سازمان ملل متحد که در سال ۱۹۴۵ امضا شد، اصل برابری زن و مرد را بە عنوان اساسی‌ترین حقوق انسان‌ها تلقی کردە و از جوامع جهانی می‌خواهد کە مشارکت زنان را به‌عنوان شرکاى برابر با مردان در دستیابی به پرورش، صلح، امنیت و احترام کامل برای حقوق بشر، ترفیع دهند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان