روز جهانی زبان مادری

در آستانه روز جهانی زبان مادری جمعیت حقوق بشر کوردستان بر آن شد که بازخوانی مجدد از بررسی زبان کوردی و روز جهانی زبان مادری را خالی از فایده ندانست. روزی که از سوی یونسکو برای پاسداری از زبان های در معرض نابودی و پاسداشت گوناگونی زبان نامگذاری کرد.

به رسمیت شناخته شدن حق همه گروهای انسانی برای کاربرد آزادانه زبان مادری در تمام عرصه ها ی زندگی شعاری بنیادی است که به روز سوم اسفند برابر با بیست و یکم فوریه روز جهانی زبان مادری معنا می بخشد.

در این راستا ایران سرزمینی با تنوع ملی ،قومی ،زبانی و از ملیت های متنوع است،تنوعی که از تجربه نزدیک به صد سال سیاست همسان سازی ،آسیب بسیاری را برای شهروندانش ایجاد کرده است.

بایستی تجربه فهم زبان در چارچوب نوشتاری را بتوان سرآغاز تحول بنیادی در پیوند کودک با جهان پیرامون دانست .

احساسات شهودی کودک از این تجربه سترگ تمام هستی او را به صورتی پایدار متاثر خواهد کرد.

زبان غریبه ای که هیچ نشانی از مادر و خانواده کودک باخود ندارد و علامت های مبهمی که تنها با همان زبان غریبه گشوده شودحس امنیت کودک را متزلزل خواهد کرد و وی را دچار اضطرابی پایدار میکند.

مطالعات نشان داده است که محروم کردن کودک از شروع آموزش به زبان مادری ،بر تواناییهای ذهنی ،قدرت یادگیری ،جامعه پذیری و روحیات وی تاثیر پایدار خواهد گذاشت.

یونسکو بر اساس مطالعات بر ضرورت اجرای سیاست های دو یا چند زبانه در نظام آموزشی مناطقی که زبان مادری کودکان محصل متفاوت است تاکید میکند.

این در حالیست ملت کورد با توجه به ادبیات غنی و تا حدودی مکتوب و تجربه در این راستا خواهان اجرای چنین سیاستی در مورد زبان خود در نظام آموزشی هستند .

شایان ذکر است که جمهوری اسلامی ایران با نگاه های آسمیلاسییون و امنیتی در شرق کوردستان وافکار عصر سیاست یک ملت – دولت  و سیاستهای کلاسیک ملت سازی قرون هفدهم و هیجدهم گیر افتاده و قادر به درک عقلانیت مدرن و فهم تنوع ملی /قومی/فرهنگی در چارچوب نظام اسلامی خود نیست.

درحالی که با ارائه تفسیر های خاص از ماده 15 قانون اساسی فعلی خود ،احتمال آموزش زبان های مادری در ایران را همچون یک ماده درسی بر نمی تابد و آن را غیر قانونی و تهدید برای تجزیه ایران قلمداد میکند.

در حالی که حذف دیگرهای ناهمساز با انگاره های فرهنگ خود مروج جدایی و جدایی طلبی است.

شایان ذکر است بر اساس پیام مدیر کل یونسکو ایرنا بوکوا بار دیگر به مناسبت روز جهانی زبان مادر ی بر تعهد صمیمانه خود بر حمایت از تنوع زبانی و چند زبانی تاکید میکند.زبان ها بیانگر ماهیت ما هستند و موجب شکل گیری افکار و هویت ما می شوند.تنوع زبانی درک درست هر فرهنگ را ممکن می سازد و همکاریهای موثر و صحیح بین المللی تنها در سایه احترام به تنوع زبانی ممکن خواهد بود.دسترسی به تنوع زبانی ،موجب بیدار شدن حس کنجکاوی و فهم متقابل در افراد می گردد به همین دلیل یادگیری زبان ،نوید بخش صلح ،نوآوری و خلاقیت می باشد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان ضمن تبریک مجدد به تمامی ملیت ها و اتنیک های قومی در جغرافیای سیاسی ایران از جمهوری اسلامی خواستار پایبند بودن به تمامی کنولنسیون های حقوق بشری و رعایت موارد آن می باشد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان