پديده بيكارى و عواقب آن در زندگى زنان و كودكان

بنا به خبرى كه جمعيت حقوق بشر كوردستان دريافت نموده است: در شهـر مهـاباد واقع در شرق كوردستان يك زن به نام «م.ت» سخن از قرار گرفتن خود و خانواده‌اش در موقعیت بسيار دشوار اجتماعى و اقتصادى می‌گوید، كه در اثر بيكارى و نداشتن هـيچ نوع درآمدی به وجود آمده است.

در ادامه خبر قیدشده كه نامبرده هـمچنان به علت تحت‌فشار بودن از طرف خانواده نتوانسته كه به ادامه تحصيل خود بپردازد و در هـمين رابطه او مجبور به تن دادن به ازدواج و تشكيل زندگى مشترك در سن كودكى ١٥ سالگى دردهد.

شایان‌ذکر است كه نامبرده به دليل بيكار بودن هـمسر خود، مجبور به ادامه زندگى با خانواده ايشان، يعنى عدم استقلال به علت بيكارى به ميزان مشكلات وى افزوده است.

موضوع ازدواج كودكان (زير سن ١٨ سالگى) د جمهـورى اسلامى ايران در سطح وسيعى با بی‌احترامی ناديده گرفته می‌شود و كودكان درگیر مسائلى نظير سن مسئوليت وزندگی مشترك در ايام كودكى هـستند و متأسفانه ازدواج كودكان زير سن ١٨ سال هـم در سنت و هـم در قانون جمهـورى اسلامى ايران اجرا می‌شود.

اين پديده ناهـمگون، علت بروز بسيارى از مشكلات مضاعف است كه دامن‌گیر كودكان می‌شود، ازجمله پيامدهـاى ازدواج در سنين كودكى می‌توان به افزايش كم و بی‌سوادی در ميان زنان، فرار از خانه و خودكشى در ميان زنان اشاره كرد.

به استناد آمار گزارشگران جمعيت حقوق بشر كوردستان، ٤ زن جوان در شهـرهـاى مهـاباد، ايلام، نقده و سنه دست به خودكشى زده‌اند.

 

جمعيت حقوق بشر كوردستان