كارخانه سيمان مسجد سليمان و تهـديد كارگران به اخراج از كار

طبق گزارش دريافتى به جمعيت حقوق بشر كوردستان،  کارفرمای کارخانه سیمان مسجد سلیمان پس از سی و دو روز از اعتراض صنفی  ٤٧٠  نفر  از كارگران به دلیل پرداخت نشدن چهار ماه از مطالبات معوقه‌شان، آنها را تهدید به اخراج کرده است.

بر اساس اين گزارش كارگران اين كارخانه اعتصاب خود را مبنى بر عدم پرداخت چهـار ماه حقوق معوقه ى خود  بیش از یک ماە پیش شروع كرده اند، در هـمين اثنا كارفرماى كارخانه تلاش خود را براى باز به كارگيرى اين كارگران منسجم کردە است.

به استناد گزارشهـاى دريافت شده از خبرگزاريهـا ى حكومتى در روز دوشنبه ١٨ بهـمن ماه، كارفرماى اين كارخانه، ضمن نوشتن نامه اى به مديران داخلى شركت از انان درخواست نموده كه از تاريخ ٢٠ بهـمن ماه از ورود هـمه ى كارگران رسمى-قراردادى به كارخانه جلوگيرى به عمل ايد.

كارفرماى كارخانه در  اقدامى ديگری خطاب به اداره ى كار مسجد سليمان، خواستار برقرارى بيمه ى بيكارى اين كارگران اعتصابى شده است. اما  كارگران گفتەاند کە   تا بدست اوردن حقوق معوقه ى خود بەاعتصاب و اعتراض ادامە خواهند داد.

جمعيت حقوق بشر كوردستان