ماشین اعدام در ماکو

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است  سحرگاە روز چهارشنبه ۱۳ بهمن ماه طاهر سعیدی  ۳۸ ساله در زندان ماکو اعدام شد.

در گزارش امدە است کە وی بە اتهام  حمل مواد مخدر در سال  ۱۳۸۹ بازداشت و ۱۱ شهریور ماه سال ۱۳۹۱ در دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران در ماکو به اعدام محکوم شد.

همچنین امدە است کە  پس از شکایت وی بە حکم اعدام در سال ١٣٩٢  قاضی دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران در ماکو بە وی گفتە بود کە حکم اعدامت لغو خواهد شد و به ۲۰ سال زندان محکوم می‌شوی اما پس از مدتی حکم اعدام وی از طرف همان قاضی تایید شدە بود.

لازم بە یادوریست کە طبق دستورات بخش اجرایی  دستگاە قضایی جمهوری اسلامی ایران قرار بر این است کە در ایام دهە فجر  حکم زندانیان محکوم بە اعدام بە اجرا گذاشتە نشود اما با وجود این دستور طاهر سعیدی اعدام شد و  از سوی رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران اجرای حکم اعدام وی  تایید نشدە است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان