مولود اسماعیل پور بازداشت شد

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است روز دوشنبە ۱۱ بهمن‌ماه نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران در شهر سردشت مولود اسماعیل‌پور  را در منزل شخصی خود بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل کرده‌اند.

در گزارش امدە است کە نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران در سردشت  هنگام بازداشت مولود حکم قضایی در دست نداشتە و  پس از بازداشت  مولود منزل شخصی این خانوادە  نیز مورد بازرسی و تفتیش قرار گرفت.

مولود اسماعیل‌پور ۶۸ ساله است. پیش‌تر نیروهای امنیتی جهت دستگیری  محمد اسماعیل‌پور فرزند او  بارها منزل این خانوادە را بازدید و مورد آزار و اذیت قرار داده اند.

محمد اسماعیل‌پور به اتهام  همکاری با حزب مخالف حکومت و ضدیت با امنیت ملی  تحت پیگرد نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران  قرار دارد.

لازم بە ذکر است کە  تاکنون دلیل دستگیری مولود اسماعیل پور  از طرف نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران در سردشت  بە این خانوادە ابلاغ نشدە و از محل نگهداری وی نیز خبری در دست نیست

جمعیت حقوق بشر کوردستان