جدایی از احکام سنگین بازداشت شدگان اشنویه به سلول انفرادی منتقل شدەاند

جدایی از احکام سنگین بازداشت شدگان اشنویه به سلول انفرادی منتقل شدەاند

بە گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، شش تن از بازداشت شدگان شهر شنۆ(اشنویە) که اخیرا از دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران در ارومیه شرق کوردستان یک حکم اعدام و ۹۵ سال حبس دریافت کرده اند، درپی طرح درخواست رعایت اصل تفکیک جرایم به طور تنبیهی به سلول های انفرادی این زندان منتقل شدند.

خبرگزاری کوردپا نیز در خبری در این رابطە اشارە کردە است کە به دستور رئیس زندان مرکزی ارومیه، شش تن از متهمان درگیری های اشنویه به نامهای “هدایت عبدالله پور”، “رسول عزیزی”، “محمدظاهر فرامرزی”، “جلال مسروری”، “یعقوب بااکرام” و “کمال مسروری” از بندهای عمومی این زندان (بندهای ۳، ۴ و ۵) به طور تنبیهی به سلول های انفرادی منتقل شدند.

این زندانیان درخواست رسیدگی مجدد به پرونده هایشان و اجرای اصل تفکیک جرایم و انتقال به بند ۱۲ که زندانیان سیاسی نگهداری می شوند داده بودند که با اطلاع رئیس زندان، دستور انتقال تنبیهی آنان به سلول انفرادی داده شد.”

احکام صادرە شعبه اول دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران در ارومیه شرق کوردستان برای این شش نفر بە شرح زیر است:

۱- هدایت عبدالله پور فرزند ابوبکر / حکم اعدام
۲- رسول عزیزی با نام مستعارحاسد، فرزند ابرهیم / ۲۵ سال حبس
۳- محمدظاهر فرامرزی فرزند کریم / ۲۰ سال حبس
۴- جلال مسروری فرزند مولود / ۱۵ سال
۵- کمال مسروری فرزند مولود / ۱۰ سال
۶- یعقوب بااکرام فرزند رسول / ۱۵ سال
۷- صدیق بااکرام فرزند حسین / ۱۰ سال

جمعیت حقوق بشر کوردستان