سی درصد مدارس خرم آباد تخریبی و خطرناک می باشند

سی درصد مدارس خرم آباد تخریبی و خطرناک می باشند.
بنا به گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان ،به نقل از رئیس آموزش و پرورش ناحیه یک خرم آباد که در این رابطه عنوان کرده اند:
در حال حاضر 30 درصد مدارس ناحیه یک خرم آباد تخریبی و دارای بافت فرسوده هستند.
بنا به این گزارش حدود 3 هزار و 200 متر فضای متروکه در چهار راه فرهنگ خرم آباد موجود میباشد که نیازمند سرمایه گذاری دولت و خیرین مدرسه ساز می باشد.
این در حالیست سالیانه در شرق کوردستان به سبب بافت فرسوده مدارس و عدم ایمنی و استاندارد کافی دانش آموزان زیادی دچار حوادث و سوانح می شوند.
همچنین در این راستا عدم امکانات رفاهی دانش آموزی در مدارس شرق کوردستان سبب ترک تحصیل و بازماندن از تحصیل دانش آموزان شده است.
شایان ذکر است بازماندن از تحصیل ،سوختگی دانش آموزان در مدارس میراث دار محرومیت و تبعیض و فقر زدگی ،در شرق کوردستان می باشد.
جمعیت حقوق بشر کوردستان