انجمن هەتاو در ارتباط با حادثە جانباختگان سردشت بیانەای منتشر کرد

انجمن هەتاو در ارتباط با حادثە جانباختگان سردشت بیانەای منتشر کرد
ریزش بهمن و جانباختن جمعی کولبران خیابان ها و احساسات مردم را در شرق کوردستان برانگیخته و بار دیگر از ناعدالتی ،تبعیض ،نگاه امنیتی سیاسی جمهوری اسلامی در شرق کوردستان اعتراض کردند.
ریزش بهمن ،جمعی از کولبران کورد که برای قوت روزانه و تامین زندگی رفته بودند را کشت و تنی چند را مجروح و زحمی نمود.
در این راستا مرکز مه ده ای در شهر سردشت در شرق کوردستان در خصوص این فاجعه انسانی و تراژدیک سخن گفته و بیان نامه منتشر نمود
بیانیه انجمن هه تاو سردشت
 
حادثه دیروز بیوران به ما ثابت کرد که پس از گذشت بیش از دو سده از تدوین منشور حقوق بشر و حقوق شهروندی ، رخدادهای که در جامعه ما به وقوع می پیوندد اشاره ای هستند به اینکه شهروندان ما هنوز محروم از حقوق اولیه و اساسی خود مانند داشتن شغل، کار و درآمد می باشند . این در حالی است که بر اساس ماده 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، دولت با در نظر گرفتن جامعه به مشاغل و تخصص های گوناگون ، می بایست فرصت های برابر و شرایط عادلانه ای را برای دستیابی افراد به مشاغل فراهم نماید.

در جهانی که تکنولوژی پیشرفتهای فراوانی حاصل کرده است. اقدام به کولبری برای امرار معاش امری جز زیر پای نهادن کرامت انسان نیست. انجمن جوانان هه تاو سردشت ضمن ابراز نهایت همدری نمودن خود با خانواده های قربانیان و تمام وجدانهای بیداری که متاثر از وقوع این فاجعه درناک هستند، بر این باوریم که کولبری فی النفسه پایمال نمودن حقوق شهروندان بوده و به نام حقوق شهروندی و اعاده کرامت اجتماعی می بایست به این پدیده پایان داده شود و شرایط لازم برای برای مردم فراهم گردد که همراه با کرامت و عزت به انجام کار پرداخته و در ازایی تامین معیشت روزانه اینگونه زندگی شان به مخاطره نیافتد.

انجمن هه تاو سردشت 
 گیارنگ بیگ زادە