زخمی شدن  کولبر کورد در شهر شاهو

بنا به گزارش  رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان در روز دوشنبەسب  هفتە گذشتە  ٢٧ دیما  تعدادی از کولبران کورد اهل شهر شاهو و روستاهای اطراف جهت حمل بار کولبری در کوههای نوسود- طویله(روستای مرزی در شرق و جنوب کوردستان) در کمین نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران  قرار می گیرند.

یکی از کولبران در این رابطه به گزارشگر جمعیت حقوق بشر گفت کە طئدادی از کولبران  که مشغول حمل کفشهای ورزشی بودیم در کمین  نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران در این منطقە  قرار گرفتیم کە در هنگام فرار و به علت تاریک  بودن هوا وهبی یوسفی فرزند امین از اهالی  شهر شاهو  از سخرە پرتاپ شد و  از ناحیه دست ،کتف و پا  زخمی شد و توسط مردم در محل بە بیمارستان پاوه منتقل شد.

وهبی یوسفی پس از چند ساعت در بیمارستان پاوە بە علت جراحات شدید بە بیمارستان کرماشان و سپس بە بیمارستانی در تهران جهت معلاجە اعزام میشود.  وضعیت جسمی این کولبر  بە گفتە پزشکان غیر خطرناک اما نامشخص اعلام شدە است

جمعیت حقوق بشر کوردستان