٤ رأس از اسب های کولبران را کشتند

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است  شامگاه شنبه دوم بهمن ماه ١٣٩٥ در نزدیکیهای  بسطام  از توابع  سقز٢٥ تن از كولبر در کمین نیروهای هنگ مرزی جمهوری اسلامی ایران در این منطقە افتادند

در گزارش امدە است کە نیروهای هنگ ژاندارمریجمهوری اسلامی ایران در این منطقە  با شلیک مستقیم بە طرف انها  چهار راس از اسبهای كولبرها کشته شدند. وتعدادی از کولبرها نیز در این میان جراحات سطحی دیدند  و کالاهای همراهشان را راها کردند و از محل دور شدند.

یکی از کولبران بە گزارشگر جمعیت حقوق بشر گفت کە پس از اینکە کولبرها در میان درختان و سنگهای اطراف خود را قایم کردند نیروهای همنگ ژاندارمری تمامی اموال بەجا ماندە کولبران را مصادرە و با خود بردند

لازم بە ذکر است کە روز ٢٥ دى ماه سال جاری گريز ٦ كوله بر از دست مأموران جمهوری اسلامی ایران  در نزدیکیهای شهرستان بانە، موجب مرگ يك تن و به كما رفتن سه تن در اثر سقوط به دره شد و دو كوله بر هم بازداشت شدند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان