ماشین اعدام جمهوری اسلامی ایران در زندان مرکزی ارمیە

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است بامداد امروز دوم بهمن ماە  دو زندانی بە اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر در زندان مرکزی ارومیه به دار آویخته شدند.

در گزارش امدە است کە  قبل علی باپیر کە  به دلیل بیماری و فلج بودن از ناحیە کمر بە پایین  در بهداری زندان تحت مراقبت قرار داشت روز گذشته جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده بودند.  همچنین  سینا حسین پور ۲۲ ساله  از بند جوانان صحرگاە امروز دوم بهمن در زندان مرکزی ارومیە  بە دار اویختە شدند

اجرای حکم اعدام محکومان مواد مخدر در زندان های مختلف در ایران و شرق کوردستان توسط جمهوری اسلامی ایران  در حالی صورت می‌گیرد اتحادیە اروپا مدتی پیش از ایران خواست کە بەاجرای حکم  اعدام  زندانیان پایان دهد و مجلس جمهورئ اسلامی ایران نیز چندی پیش با  یک فوریت طرح حذف مجازات اعدام مجرمان مواد مخدر را تصویب کرد.و سپس  نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه ای به ریاست قوه قضائیه از او خواسته بودند اجرای حکم اعدام حدود ۵ هزار زندانی محکوم به اعدام مرتبط با جرایم مواد مخدر را تا بررسی طرح مورد اشاره متوقف کنند.

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان